Slovenská asociácia námorného jachtingu

Slovak offshore yachting association

 

Vás pozýva na

 

jarnú regatu s Medzinárodnou účasťou

 

„Junácka pasovačka“

6. –  8. V. 2002

 

Miesto konania:               Chorvátsko, Jadranské more

Dátum konania:            6. –  8. V. 2002

Usporiadateľ:               Slovenská asociácia námorného jachtingu - sekcia Východ                                                        

Garant pretekov:            SANY – východ

Členovia rozhodcovskej komisie: delegovaní Slovenským jachtárskym zväzom a Chorvátskym zväzom jachtingu

 

Kontaktné adresy:

 

Peter Štrompl, Na rúrkach 16, 080 01 Prešov

Tel.: +421-905-448 688, e-mail: strompl@nextra.sk

 

SANY – Východ, Marián Šanta, Rubínová 4, 040 11  Košice

Tel.: +421-905-91 91 42, +421-905-494 104, fax: +421-55-6438723, +421-55-6747474,

e-mail: masanta@isternet.sk

 

Slovenská asociácia námorného jachtingu, Šťastná 11, 821 05 Bratislava

Tel.: +421-7-43423811, e-mail: mail@sany.sk

 

číslo účtu: 261 273 2447/1100 Tatra banka – ako variabilný symbol použite rodné číslo kapitána, ako konštantný symbol 0308

 

Kategórie: regata je vypísaná pre jednotrupové plachetnice v dvoch kategóriách:

1)      dĺžka do 38 stôp vrátane

2)      dĺžka nad 38 stôp

 

Štartovné poplatky: jednotné štartovné je 40 EUR za pretekára a 80 EUR za loď. Je ho možné zaplatiť bankovým prevodom na vyššie uvedené číslo účtu do 30.4.2002. Po tomto termíne len v hotovosti na mieste stretnutia vo výške 60 EUR za účastníka a 100 EUR za loď.

 

Podmienky účasti: čitateľne vypísaná prihláška podľa priloženého vzoru, zaplatenie štartovného a predloženie registračného preukazu príslušného jachtárskeho zväzu.

 

Pravidlá: pretekať sa bude podľa Pretekárskych pravidiel jachtingu platných pre rok 2001 - 2004  a podľa Plachetných smerníc vydaných usporiadateľom pretekov. Osobitné pokyny dostane kapitán každej lode po odoslaní záväznej prihlášky. Lode budú hodnotené podľa Zadarského koeficientu v každej vyhlásenej kategórii.

 

 

 

 

 

Harmonogram pretekov:

 

Nedeľa 5.V.2002         

12:00 – 18:00               registrácia lodí a posádok v starigradskej zátoke na ostrove Hvar pri hoteli ARCADIA

                                       (ľavobok v smere plavby do Starigradu)

Pondelok 6.V.2002

7:00 – 7:30                   porada kapitánov a rozhodcovskej komisie

8:00                             štart 1. etapy – pravobokom okolo ostrova Hvar, pravobokom okolo majáka Sučuraj, cieľ – zátoka Lovište na polostrove Pelješac – predpokladaná dĺžka trate 43 Nm.

 
Utorok 6.V.2002

7:00                             porada kapitánov a rozhodcovskej komisie

8:00                             štart 2. etapy v zátoke Lovište, pravobokom ostrov Korčula, cieľ – zátoka Vela Luka na ostrove Korčula – predpokladaná dĺžka trate 42 Nm.

 

Streda 7.V.2002

7:00                             porada kapitánov a rozhodcovskej komisie

8:00                             štart 3. etapy v zátoke Vela luka, pravobokom ostrov Vis, cieľ v zátoke pri meste Stari Grad – predpokladaná dĺžka trate 56 Nm.

 

 

Štvrtok 8.V.2002

9,00                             vyhodnotenie regaty a vyhlásenie víťazov

 

 

 

Usporiadateľ a rozhodcovská komisia si vyhradzuje právo zmeny.

 

Použitie spinakrov, genakrov a blistrov je povolené.

 

Pred a počas celých pretekov je určený komunikačný kanál 72.

 

Osobitné ustanovenie: pretekári sa zúčastňujú regaty na vlastné nebezpečenstvo a usporiadateľ nepreberá zodpovednosť v prípade škody na živote, zdraví a majetku účastníkov. Vhodné je uzavrieť príslušný druh poistenia.

 

Reklama: pravidlá použitia reklamy sa budú riadiť pravidlom 79 Pretekárskych pravidiel jachtingu a prílohou

1 – ISAF Advertising Cod, pravidlo 20.3.1. (d)(i) a 20.3.2.(b) kategória A.

 

UPOZORNENIE: Prosíme pretekárov o skoré zaslanie prihlášok na preteky a zarezervovanie lodí u charterových spoločností.